התקנון מתעדכן מעת לעת

תקנון המפרט את כללי חבר המועדון ברשת מסעדות "black" (להלן: "black" או "הרשת" או "החברה").

הצטרפות

 1. רשת מסעדות "black" הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון" ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר").
  • כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום חד פעמי שייקבע ע"י הרשת מעת לעת.
  • הרשת רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתדרש לנמק את סירובה.
  • חבר שחברותו אושרה ברשת יקבל כרטיס חבר אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן "חבר").
  • הרשת רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחבר. במידה ובוטלה החברות כעבור  שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.
  • מילוי פרטי הלקוח על ידו , על גלוית הצטרפות / האפליקציה תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה .
  • הצטרפות באמצעות אפליקצית המועדון של בלאק ותשלום דרך האפליקציה , ניתן יהיה לבטל ההצטרפות עד 3 ימים ממועד ההצטרפות .
 2. מועדון black ינפיק לחבר המועדון את כרטיס, באמצעותו יוכל לצבור "נקודות" (כהגדרתן להלן) למימוש ברשת black או בכפוף להסכמים שייחתמו מעת לעת עם גורמים נוספים.
 3. השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי מועדון black ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, או לעלון אשר יצורף לו עם שליחתו וכן לתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון.
 4. השימוש בכרטיס החבר תקף למסעדות Black   בלבד , אינו חל על אפליקצית ג'ק ביי בלאק ו בלאק away (מגדל אביב ר"ג ) .
 5. עם התשלום למועדון מקבל ה"חבר" יהא זכאי חבר מועדון לקבל הנחת מבצע ברכישת מוצר/ים ממוצרי החברה בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע (להלן: "מבצע הצטרפות").
 6. מועדון black יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתכנית, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה מחוייב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת המועדון לסרב לאשר הצטרפות של חבר המועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) וכן לבטל חברותם במועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר מכל סיבה.

תוקף החברות במועדון

 1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה קלנדרית החל מיום ההצטרפות.
 2. חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של black.
 3. פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן יהיה עוד לצבור נקודות בקניה.
 4. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות לצבור נקודות וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאי שיהיו באותו מועד.
 5. רשת black רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

 

תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון black, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת black לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי black באופן ובדרך כפי שblack תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות רשת ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של black ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדוןו/ או אפליקצית המועדון באמצעות הודעת פוש לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת black, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת, פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS או הודעת פוש  שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

 

 1. למען הסר ספק black פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי black באשר לאי קבלת פרסום.
 2. ברשות החברה אתר אינטרנט, המספק, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ הרשת באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 3. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
 4. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

 

צבירת נקודות

 1. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.
 2. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות הרשת או באתר האינטרנט של החברה, למעט רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצע כלשהו לחברי המועדון .
 3. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון.
 4. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה.
 5. מובהר עוד כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון.
 6. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
 7. צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף.
 8. צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר.
 9. בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של 10% מהסכום ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה כולל רכישה במשלוח..
 10. בכל מקרה לא תתאפשר צבירה של יותר מ-100 נקודות בעסקה אחת כלומר אם הלקוח שילם סכום של 1500 ₪ הוא יצבור רק 100 נקודות באותו חשבון.
 11. יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנו הנקודות, יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו, בגין אותה עסקה.
 12. בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת היא רשאית להוסיף נקודות לצבירה בקניה של מוצר ספציפי, בכל עת שהיא וללא הודעה מראש.
 13. לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 90 ₪, הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח בגין רכישה זו, יהא 9 נקודות או 15 נקודות או 23 נקודות; הכול בהתאם להחלטות הרשת, שניתנות לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש.
 14. בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף:
  • נקודות בונוס ייצברו לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.
  • black תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס ותודיע על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה.
 15. חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בעסקאות אשר יבוצעו על ידו יום עסקים, לאחר העסקה בגינה נצברו לטובתו הנקודות.
 16. לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות.
 17. black שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה, ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל.
 18. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של black וללא צורך במתן הודעה מראש.

מימוש נקודות

 1. בכל עת רשאי החבר לנצל את נקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪ ולשלם עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו ובלבד תשלום עבור מוצר בנקודות מותנה בקיום מינימום ראשוני של 20 נקודות.
 2. בכל מקרה בו נצברו בחשבון הלקוח יותר מ-20 נקודות, רשאית בלאק לממש את הנקודות, לתת ללקוח את ההנחה המקסימאלית לה הוא זכאי בעת ביצוע התשלום ובהתבסס על תנאי המימוש בתקנון.
 3. מימוש ההנחה יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של בלאק וללקוח לא יהיו כל תביעות בקשר למימוש הנקודות לטובת הנחה.
 4. במשלוחים תתאפשר צבירת נקודות ולא מימוש. למען הסר ספק , לא תתאפשר צבירה של יותר מ 100 נקודות לכרטיס .
 5. חברת black רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי אנו לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.
 6. מפעם לפעם תפרסם black מבצעים בלעדיים לחברי מועדון להלן מבצעי המועדון אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של black לדוגמא:
  • הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון
  • צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.
  • העברה של נקודות ללקוח אחר.
  • זיכוי בעת הרכישה של חברות במועדון
  • מוצר במתנה
 7. הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את black .
 8. בכל מקרה אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת – "אין כפל מבצעים".
 9. כל הטבה (הן הקבועות והן המשתנות) הניתנת לחברי המועדון הינה חד פעמית, למימוש על ידי בעל הכרטיס , הטבה אחת בכל ביקור בלבד. אין כפל מבצעים.
 10. השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף / קוד אקספרס מזהה דרך האפליקציה וכן עומדת לזכותנו האפשרות לדרוש תעודה מזהה של בעל הכרטיס.
 11. נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך עד שישה חדשים מתפוגת תוקף הכרטיס, כפי שיופיע ברישומי black.
 12. במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות, תוך שישה חדשים ממועד תפוגת תןקף הכרטיס, ימחקו נקודות אלו מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע.
 13. מימוש הנקודות מתאפשר אך ורק בצירוף תעודה המזהה את הלקוח ואך ורק במסעדה. למען הסר ספק לא ניתן לממש נקודות בעת הזמנת משלוחים.

 

במקרה של מחלוקת

 1. הרישום שבידי הרשת יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו ברשת.
 2. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הרשת ולהעלות את השגותיו.
 3. החלטת מנהל הרשת שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 4. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לרשת בכתב בתוך 14 ימים מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון.
 5. הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לרשת על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
 6. חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי הרשת באותו זמן.
 7. חבר הטוען כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות כפי שמצוי במרשם הרשת, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

התחייבויות חבר המועדון

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו. יודגש בזאת , כי קשר שוטף אחת לחודש ודיוור הטבת יום הולדת ונישואין מתבצע באמצעות דואר אלקטרוני .
 2. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן.
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 4. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב הלקוח לרשת  את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.
 5. לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לרשת 50 שקלים.

הטבות נוספות

 1. חברי מועדון black יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לנקודות הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת black וכפי שתפרסם החברה מעת לעת, וכן בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות.
 2. המידע על ההטבות הנוספות שיתפרסמו על ידי black, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים יימסר על ידי הרשתות החברתיות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד.
 3. הטבת יום א – 1+1 מתפריט ההמבורגר , בישיבה במסעדה , הטבה אחת לסועד / חבר מועדון , הזול מביניהם .
 4. אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על black ו/או מי מטעמם בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.
 5. black שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאים כללים

 1. הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.
 2. גיפטכארד –מימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. רכישת מוצרים עם גיפטקארד מזכה את הקונה בנקודות במעמד הקנייה. נקודות לא ייצברו לזכות הלקוח בעת רכישת הכרטיס, כלומר טעינת הכרטיס.
 3. הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים,להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 4. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את הרשת בצורה כלשהי.
 5. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של black.
 6. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון black, משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
 7. הטבות מועדון בלאק דאימונד אינן תקפות ברשת הבת ג'ק ביי בלאק ובלאק אווי (מגדל אביב ר"ג ) .
 8. black שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב', הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי black.
 9. black הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 10. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 11. black שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 12. black שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר בנפרד.